Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.erikabistrovic.sk

 Článok I.

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.erikabistrovic.sk je e.U. Ivan Bistrović, so sídlom Ramperstorffergasse 31/6, 1050 Wien, Rakúsko, IČO/UID ATU72670308

1.     Zodpovedná osoba a kontakt: Mgr. Erika Bistrović, tel.: 0043 680 5045408, e-mail: info@erikabistrovic.sk.

2.     Predávajúcim je Ivan Bistrović, so sídlom 1050 Wien, Rakúsko, IČO/UID ATU72670308.

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.erikabistrovic.sk je Mgr. Erika Bistrović, so sídlom 1050 Wien, Rakúsko, IČO/UID ATU72670308.
4.     Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.erikabistrovic.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

5.     Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

6.     Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.erikabistrovic.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.

7.     Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

8.     Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.erikabistrovic.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google hangout). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme e.U. Ivan Bistrović a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu e.U. Ivan Bistrović.

9.     Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

10.   Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.erikabistrovic.sk sú informačnými produktmi. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Článok II.

Cena

1.     Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

2.     Predávajúci je platcom DPH.

Článok III.

Objednávka

1.     Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.

2.     Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

3.     Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4.     Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

5.     Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

6.     Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Článok IV.

Platobné podmienky

1.     Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.erikabistrovic.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi: a) internetovým bankovníctvom (internetbankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho b) vkladom na bankový účet predávajúceho

2.     Platba je jednorázová.

3.     Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie. 

Článok V.

Dodacie podmienky

1.     U online vzdelávacích produktov sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

2.     Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.

3.     Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).

4.     Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, odporúčam kupujúcemu vytiahnuť mail z podpriečinka do hlavného priečinka a mailovú adresu info@erikabistrovic.sk si pridať do svojho adresára. Takto si kupujúci zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.

5.     Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese info@erikabistrovic.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

6.     V prípade kartičiek predávajúci dodáva a doručuje objednaný tovar podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom Slovenskej pošty podľa aktuálneho sadzobníka, v čo najkratšom termíne, obvykle do 2-10 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania je stanovené na základe predajného formulára zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu vedenú v predajnom formulári.

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

1.     Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené iba pre osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho uživateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie uživateľského mena a hesla treťou osobou. 

2.     Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo použiť môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí. 

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

1.     Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

2.     Za svoje produkty Erika Bistrović ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.

3.     Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v lehote 14 dní, postupujte prosím nasledovne:

o   Do predmetu emailu napíšte: Oznámenie o odstúpení od zmluvy 

o   Adresát - Vaše meno, priezvisko, adresu a e-mailovú adresu

o   Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru

o   Dátum objednania / dátum dodania

o   Meno a priezvisko spotrebiteľa

o   Podpis (len ak je zasielané v listinnej podobe)

o   Dátum

4.     Odošlite e-mail na adresu info@erikabistrovic.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).

5.     Kartičky doručte späť na vlastné náklady na adresu Ľudmila Stehlová, Teplická 136, 91401 Trenčianska Teplá a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

6.     Tovar, ktorý budete posielať v rámci tohoto odstúpenia, doporučujeme vracať  pôvodnom neporušenom obale, tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený, kompletný a s kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku.

7.     Odstúpenie je možné previesť elektronickou formou na email: info@erikabistrovic.sk, alebo písomnou formou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach vyššie vždy s prehlásením, že kupujúci odstupuje od zmluvy a s priložením kópie faktúry - daňového dokladu.

8.     Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene  a čiastka bude vrátená bankovým prevodom najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

9.   Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok VIII.

Reklamačný poriadok

1.     Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, tj. práv z vadného plnenia, sa riadia reklamačným poriadkom podľa Občianskeho zákonníka § 599

2.     Reklamácia je možná v prípade, že

o   tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou. 

o   odkaz na stiahnutie ebooku, ktorý prišiel zákazníkovi emailom nefunguje, alebo ak je ebook v emaili ako príloha a súbor nie je možné stiahnuť, alebo je poškodený

o   eklamácia je možná aj v prípade, že zákazníkovi od pripísania platby predávajúcemu nebol v lehote 24 hodín doručený žiadny email s odkazom alebo prílohou na stiahnutie ebooku. Garancia vrátenia peňazí: odstúpenie od nákupu ebooku je možné v lehote 30 kalendárnych dní od pripísania platby na účet predávajúceho. V prípade vybavovania reklamácie, sa lehota 30 dní garancie na vrátenie peňazí, počíta znovu od úplného vybavenia reklamácie.

3.     Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

4.     Vadné plnenie uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do 30 dní od prevzatia tovaru. 

5.     Reklamácie sú vybavované elektronicky na info@erikabistrovic.sk. Súčasťou reklamácie je aj doklad o kúpe a popis závady. O spôsobe vybavenia reklamácie budete informaný e-mailom. 

6.     Kupujúci môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak to nie je v povahe vady neúmerné (hlavne ak nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné požadovať dodanie novej veci bez vady. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy, môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. 

7.     Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodnú na dlhšej lehote. 

8.     Predávajúci nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, pokiaľ preukáže, že tento pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ho sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie. 

 

Článok IX.

Garancia

1.     Keďže nám záleží na vašej spokojnosti s našimi produktami, poskytujeme vám u vybraných produktov (ebooky, kartičky) možnosť minimálne 14 od zakúpenia, tj. zaslania prístupového odkazu či URL adresy na vami uvedenú e-mailovú adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spokojní, alebo zistíte, že zakúpené kartičky alebo ebook nie je pre vás vhodný. Či je garancia u konkrétneho produktu poskytovaná, prípadne či je garancia poskytovanná s dlhšou lehotou ako 14 dní, je uvedené na webových stránkach vami vybraného produktu. 

2.     Odstúpenie od zmluvy v prípade nespokojnosti zašlite elektronickou formou na info@erikabistrovic.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a s priložením kópie faktúry/daňového dokladu a dátumu nákupu.

3.     Peniaze vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané a to do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu na našu emailovú adresu. Po obdržaní žiadosti dôjde automaticky k deaktivácii Vášho prístupu k produktu. 

Článok X.

Vylúčenie zodpovednosti

Erika Bistrović sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti za presnosť informácií. Akékoľvek informácie v brožúrke ku kartičkám, eBookoch vychádzajú len z vlastných skúseností autorky. Tieto skúsenosti sú subjektívne a ich interpretácia môže byť neúplná a nepresná, a preto autorka nie je zodpovedná za rozhodnutie, ani akciu založenú na týchto doporučeniach. 

Autorka Erika Bistrović nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobenú využitím informácií v knižkách a brožúrkách.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

1.     Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ochranou osobných údajov, zásadami a právami v súvisiacimi s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

2.     Ochrana osobných údajov je spracovaná v samostatnej sekcii a zásady spracovania nájdete tu: Ochrana osobných údajov 

Článok XI.

Zodpovednosť za obsah webu

1.     Webová stránka www.erikabistrovic.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1.     Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

2.     V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

3.     Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.

4.     Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. apríla 2020.

V Rijeke, 1. apríla 2020

 

Mgr. Erika Bistrović